SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvod

1.1 Za nakládání s vašimi osobními údaji odpovídá společnost empea cz s.r.o., IČO: 08307857, se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha (dále jen „empea cz“),.

1.2 Společnost empea cz prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou přísně důvěrné a jsou zpracovávány v souladu s vnitrostátními předpisy a předpisy Evropské unie, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohynu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, včetně předpisů vydaných příslušnými dozorčími orgány.

1.3 Termínem „zpracování“ se míní veškeré aktivity týkající se vašich osobních údajů včetně jejich shromažďování, manipulace s nimi, ukládání, sdílení, přístupu k nim, jejich používání, předávání a likvidace.

1.4 „Osobní údaje“ jsou definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

1.5 Tyto zásady zpracování osobních údajů uvádějí, jaké osobní údaje společnost empea cz shromažďuje na svých webových stránkách www.empea.cz (dále jako „webové stránky“), prostřednictvím e-mailu nebo uzavřením a plněním smlouvy a pro jaké účely jsou tyto osobní údaje zpracovávány.

2. Shromažďování informací

2.1 Společnost empea cz shromažďuje dvě kategorie informací:

i. informace poskytnuté přímo, např. vyplněním formuláře při vstupu na webové stránky, zasláním objednávky, uzavřením smlouvy, zasláním přihlášky do soutěže nebo jiným způsobem; a

ii. získané vaší aktivitou při využívání webových stránek a jednotlivých produktů a služeb, např. prostřednictvím cookies a podobných technologií. Více informací o tom, jak společnost empea cz soubory cookies používá najdete v zásadách týkajících se souborů cookies.

3. Zpracovávané osobní údaje

3.1. Zpracovávané údaje se mohou lišit podle níže specifikovaných účelů, pro které jsou zpracovávány.

3.2. Správce zpracovává tyto osobní údaje:

i. identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, uživatelské jméno, heslo, firmu, IČO, DIČ;

ii. kontaktní údaje, zejména emailovou adresu, telefonní číslo, doručovací adresu, fakturační adresu, případně kontakt na sociálních sítích;

iii. vaše nastavení, zejména detaily profilu, nastavení odběru newsletterů, katalogů, tiskových zpráv, členství ve věrnostních programech, sledované nabídky, hodnocení produktů a služeb, vyplněné dotazníky apod.;

iv. údaje o vašich objednávkách, zejména údaje o objednaných produktech a službách, způsobu poskytování těchto produktů a služeb, platební údaje, údaje o reklamacích apod.;

v. údaje o vašem chování na webu, zejména údaje o zobrazených produktech a službách, odkazy, na něž klikáte, způsob pohybu po webu, frekvenci návštěv, původní zdroj („referenční odkaz“) vedoucí k návštěvě webu, údaje o používaném zařízení, jako je IP adresa, poloha zařízení, identifikace zařízení apod.; a

vi. údaje o vašich stížnostech, komentářích, žádostech, zpětné vazbě, přihlášení k odběru informací, newsletterů apod.

4. Účel zpracování osobních údajů

4.1 Jednotlivé účely zpracování osobních údajů jsou uvedeny v přehledu níže:

i. Personalizace kontaktů, nabídka vhodných produktů a služeb, identifikace potenciálních zákazníků

• Při návštěvě webových stránek je možné vyplnit formulář (dále jako „formulář“), na jehož základě může společnost empea cz zpracovávat vaše osobní údaje za účelem lepšího porozumění vašim zákaznickým potřebám a přizpůsobení obchodních sdělení, nabídky produktů a služeb, apod. a dále pro účely zjišťování obchodních příležitostí a určování potenciálních zákazníků.

ii. Plnění smluvních povinností
• Společnost empea cz zpracovává údaje potřebné pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy i pro případné reklamace apod.

iii. Identifikace trendů a sestavování statistik
• Po vyplnění formuláře může společnost empea cz zpracovávat vaše osobní údaje pro účely identifikace trendů a sestavování statistik. Správce zjišťuje např. z jakých regionů přicházejí uživatelé webových stránek, původní zdroj vedoucí k návštěvě webových stránek (referenční odkaz) apod.

iv. Poskytování informací (např. newslettery, katalogy a tiskové zprávy)
• Pokud se přihlásíte k odběru newsletterů, katalogů či tiskových zpráv společnosti empea cz, nebo si vyžádáte takové materiály či informace jednorázově, společnost empea cz zpracuje vaše osobní údaje za účelem jejich poskytnutí. Odhlásit odběr je možné kdykoli, prostřednictvím tlačítka či linku uvedeném v každém emailu obsahujícím výše uvedené materiály či informace.

v. Vyřizování podnětů, žádostí, stížností, objednávek a zpětné vazby
• Prostřednictvím webových stránek či sociálních médií je možné společnosti empea cz zasílat nejrůznější podněty, žádosti, stížnosti i objednávky, klást jim otázky či poskytovat zpětnou vazbu. Společnost empea cz může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zodpovězení těchto žádostí a vyřízení objednávek a zpětné vazby, včetně smazání nevhodných komentářů na sociálních sítích a jejich nahlášení poskytovateli sítě sociálních médií.

vi. Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání či spolupráci
• Společnost empea cz zpracovává osobní údaje pro účely výběru uchazečů, sjednání pracovního poměru, DPP, DPČ či dohody o spolupráci.

vii. Plnění jiných právních povinností stanovených národní či evropskou legislativou
• Společnost empea cz je povinna zpracovávat údaje pro účely vyžadované platnými právními předpisy, včetně právních předpisů příslušných dozorčích orgánů (např. účetní a daňové účely).

viii. Oprávněné zájmy
• Společnost empea cz má právo zpracovávat osobní údaje z důvodu vlastního, subjektivně stanoveného zájmu. V takovém případě je povinna vás informovat o právu na námitku proti takovému zpracování a o právu na výmaz. Oprávněný zájem musí být nezbytný pro dosažení stanoveného cíle a zpracování nesmí představovat nepřiměřené riziko.

5. Uchovávání osobních údajů

5.1 Společnost empea cz bude vaše údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud právní předpisy, které jsou pro společnost empea cz závazné, nevyžadují nebo neumožňují delší dobu uchování.

5.2 Doba pro uchování údajů bude stanovena podle následujících kritérií jako:

i. doba trvání vašeho vztahu se společností empea cz;

ii. doba, kterou vyžadují právní předpisy, které jsou pro společnost Empea empea cz závazné (například daňové a účetní povinnosti); a

iii. doba vhodná podle právního postavení společnosti empea cz (například příslušné promlčecí lhůty).

5.3 Společnost empea cz je pomocí vhodných bezpečnostních opatření povinna zajistit, aby byl přístup k vašim osobním údajům řádně zabezpečen, a to v závislosti na okolnostech, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování i příslušným rizikům Na podporu tohoto závazku je společnost empea cz povinna zavést náležitá technická, fyzická a organizační opatření chránící osobních údaje uživatele před neoprávněným či náhodným zničením, změnami, zveřejněním, zneužitím, poškozením, krádeží, náhodnou ztrátou nebo neoprávněným přístupem.

6. Poskytování a předávání osobních údajů

6.1 Společnost empea cz může zpracovávané osobní údaje předávat jiným společnostem v rámci skupiny POS Media Group. Společnost empea cz je v takovém případě povinna zajistit, aby byly v souvislosti s vašimi osobními údaji uplatňovány tytéž záruky, jaké poskytuje sama.

6.2 Společnost empea cz je oprávněna předat osobní údaje uživatele soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům veřejné moci nebo externím právním zástupcům za účelem uplatňování, určování nebo obrany svých zákonných nároků.

6.3 Společnost empea cz je oprávněna předat osobní údaje uživatele novému vlastníku v souvislosti s prodejem, fúzí nebo reorganizací, a to za podmínky, že je tento nástupce bude zpracovávat pro stejný účel a bude jim poskytovat stejné ochrany jako společnost empea cz.

6.4 Společnost empea cz může zpřístupnit osobní údaje zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje podle jejích pokynů. Pokud takové poskytnutí znamená předání osobních údajů mimo EU/EHP, společnost empea cz zajistí, aby se zpracovatelem byla uzavřena standardní dohoda o ochraně údajů podle pravidel Evropské komise. Alternativně lze před takovýmto předáním poskytnout jiné záruky.

7. Práva uživatele

7.1. Právo na přístup
Můžete si vyžádat potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že ano, můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům a dalším informacím, jako je například účel jejich zpracování. Rovněž máte nárok na kopii svých osobních údajů, které jsou zpracovávány.

7.2. Právo na opravu a výmaz
Zjistíte-li, že některé vaše osobní údaje jsou nedostačující, neúplné nebo nesprávné, máte nárok na jejich opravu. Své osobní údaje za určitých okolností můžete nechat vymazat (např. pokud již nejsou zapotřebí k účelům, k jakému byly shromážděny).

7.3. Právo vznášet námitky proti určitému způsobu zpracování
Proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. V případě, že budou zpracovávány pro účely aktivit přímého marketingu, společnost empea cz přestane vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak společnost empea cz učiní tehdy, když nebudou existovat žádné závažné důvody opravňující ji k dalšímu zpracovávání. Pokud jste se přihlásili k odběru informací emailem, každá emailová zpráva bude obsahovat snadno přístupnou funkci pro odhlášení, pomocí které lze odběr zrušit.

7.4. Právo na omezení zpracování
Můžete požádat o omezení zpracování jeho osobních údajů, a to v případě, že:

i. zpracovávané údaje jsou nepřesné;

ii. zpracování je protiprávní;

iii. zpracovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účel zpracování a uživatel je požaduje pro výkon svých právních nároků; nebo

iv. jste vznesli námitku proti zpracování.

7.6. Právo na odvolání souhlasu
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat, a to v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování založeno na vašem souhlasu.

7.7. Právo na přenositelnost dat
Kdykoli můžete společnost empea cz požádat o strojově čitelnou kopii osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě, i těch osobních údajů, které byly společnosti empea cz poskytnuty automatizovaně, a může požádat o jejich předání jinému správci osobních údajů.

7.8. Právo podat stížnost
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


8. Kontaktní údaje

Všechny dotazy, žádosti či stížnosti, kterými uplatňujete svá práva plynoucí z těchto informací o ochraně osobních údajů a z platných právních předpisů, můžete zasílat:

• emailem: info@empea.cz ; nebo
• písemně: Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha .

Rozhodněte se, které soubory cookies chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv jednoduše změnit kliknutím na nastavení cookies a vybráním úrovně souhlasu.

Poslední aktualizace dne 16.8.2023